تبلیغات
 این زن - 22
- چهارشنبه امیر میره كربلا...

_ دیروز و امروز روضه های خالم بود و فردا و پس فردا هم ما...

- پنج شنبه سالگرد فوت عموم بود و امیر نیومد و مادرشوهرم هم نیومد! امیر كه سركار بود ولی مادرشوهره زنگ زد و گفت پاهام خیلی درد میكرد نیومدم!!! چیزی نگفتم ولی دوست داشتم بگم اگه عموی مژگان بود و از زیر تیغ جراحی دراومده بودی خودتو میرسوندی!

- عروس همین عموم كه فوت كرده اونروز خیلی ناراحت و داغون بود. بعدا فهمیدم پسر عموی جوان خودش هم دوروز پیش فوت كرده و باز عروسیش افتاده عقب! بعد دوسال و نیم! دلم براش سوخت.  

تاریخ : 1 آذر 94 | 00:10 | نویسنده : سمـــا ... | نظرات